REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Saglasnost za lokaciju za izgradnju postrojenja za skladištenje opasnih materijala (deponije, stanice za prodaju goriva)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Qëllimi: Svrha ove procedure je odredjivanje zaštitnih mehanizama kako bi se sprecili uzroci i širenje vatre, preduzimanje protivpožarnih mera kako bi se osigurala javna bezbednost.

Përshkrimi: Dokumenti koje propisuje zakon su priloženi zahtevu za dobijanje saglasnosti za lokaciju izgradnje postrojenja, koja se šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova (Agencija za krizno upravljanje - Odsek za prevenciju). Nakon toga, inspektori Odseka za prevenciju vrše inspekciju lokacije i, ukoliko su ispunjeni uslovi, Odsek za prevenciju daje svoju saglasnost.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • GLN kapacitet
 • Parcele (broj)
 • Dokaz o posedovanju (broj)
 • Katastarska zona (broj)
 • Opština
 • Podnosilac prijave
 • Kontakt broj

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lična karta (Overena kopija, Za pogled)
 • Dokaz o posedovanju - ugovor o davanju u zakup (Kopija, Overena kopija)
 • Izvod iz matičnje knjige rođenih (Overena kopija)
 • Kopija plana: A.-Situacioni plan zemljišta sa tovarnim gabaritom postojećih objekata koji se nalaze na i okolo predložene lokacije, B.-tehnički opis terena koji je prikazan u situacionom planu, C.-opis tipa i količine zapaljivih tečnosti koji ce biti odnet na predloženu lokaciju D-tehnološki proces (Overena kopija)
 • Dokaz o plaćanom porezu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPosete lokaciji 50 EUR, 150 EUR za saglasnostPlata sa markicom 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion