REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za civilne streljane

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Qëllimi: Civilne streljane su namenski opremljeni sportski objekti - za rekreativno pucanje, kao i obuku o pravilnoj i bezbednoj upotrebi vatrenog oružja, vazdušnog oružja, luka i strela, drugog oružja na odapinjanje, ispunjavaju tehnicke i bezbednosne uslove za upotrebu vatrenog oružja, lovackog oružja i sportskog oružja

Përshkrimi: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava se takode može preuzeti elektronskim putem preko doticnog administrativnog uputstva, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva. Na kraju se prijava podnosi Odeljenju za oružje i eksplozive. Pored dokumentacije, pravno lice ce morati proci inspekciju od strane nacionalnih inspektora koji ce proveriti tehnicke uslove. Inspektori ce o svemu izvestiti Odsek za javnu bezbednost. Ukoliko odgovor bude pozitivan, odgovorno lice pravnog lica ce biti pozvano da preuzme uplatnicu i uplati iznos u banci. Nakon donošenja kopije placene uplatnice, lice može dobiti dozvolu

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 10 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije
 • Ime odgovornog lica
 • Br. registracije preduzeća
 • Tip licence (lovačko udruženje, streljaćko udruženje, centar za obuku)
 • Broj licence
 • Mesto (broj i ulica, opština, zemlja, poštanski broj)
 • Kategorija poligona
 • Klasifikacija (oružje kratke cevi, oružje duge cevi)
 • Kategorija dozvoljenog oružja
 • Dozvoljeni kalibri
 • Kategorija poligona
 • Klasifikacija (oružje kratke cevi, oružje duge cevi)
 • Kategorije oružja i lične karte (kopije) osnivača, vlasnika i odgovornih lica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Uverenje iz suda da nije zabranjen rad pravnom licu niti da je rad prekinut kao rezultat konačne odluke nadležnog suda (Originalna)
 • Uverenje nadležnih organa da lice poseduje skladište za vatreno oružje, delove oružja i municije (NEMA)
 • Dokaz o minimalnom obrtu (Originalna)
 • Provere istorije podnosilaca prijave, osnivača, vlasnika ili odgovornih lica (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataZa prvi put 500 EUR, 250 EUR za obnavljanjeBankarski transfer 1000420070000170

Formulari nuk është në dispozicion