REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za teretni i putnicki železnicki saobracaj

Regulativni Autoritet Železnica

Qëllimi: Regulisanje i razvoj železnickog sektora, poboljšanje bezbednosnog sistema, otvoren i nediskriminatorski pristup operaterima i davanje usluga na tržištu železnickog sektora

Përshkrimi: Ova licenca se primenjuje na izdavanje dozvola za železnicka preduzeca koja se bave teretnim i putnickim prevozom (železnicka preduzeca mogu biti privatna ili javna). Kako bi se prijavilo, želetnicko preduzece mora preuzeti prijavni formular sa internet stranice, priložiti dokumentaciju koju propisuju važeci zakoni i da ga pošalje u kancelariju Regulatornog tela za železnice. Regulatorno telo za železnice u roku od 48 sati od prijema prijave formalno obaveštava podnosioca prijave o prijemu prijave i pocetnoj proceni. Nakon toga, Odsek za izdavanje dozvola u roku od 3 meseca od prijema sve neophodne dokumentacije donosi odluku o tome da li ce izdati dozvolu.

Baza ligjore

 • ZAKON Br. 04/L-063 O KOSOVSKIM ŽELEZNICAMA
 • Administrativno uputstvo br. 02/012 o izdavanju dozvola za železnicke projekte
 • Pravilnik o izdavanju dozvola 01/2012 koji izdaje Regulativni autoritet železnica Svi članovi;
 • Uredba br. 01/2017 o naknadama i novčanim kaznama;

Vlefshmeria e lejes: Trajno

Organi i ankimimit: Regulatorno telo za železnice

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o kompaniji
 • Planirani rad
 • Ispunjenost uslova bezbednosti
 • Finansijski podaci
 • Bezbednost
 • Dobra reputacija
 • Izjava podnosioca prijave
 • Potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o poslovanju (Kopija)
 • Polisa osiguranja (Kopija)
 • Poslovni plan preduzeća (Kopija)
 • Dokaz o ispunjavanju finansijskih kriterijuma (Kopija)
 • Dokaz o dobroj reputaciji i ispunjavanju standarda u oblasti bezbednosti na radu (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata15,000.00 EURBankarski transfer170001210012552

Formulari nuk është në dispozicion