REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë për dhënien e provimit profesional për mbrojtje nga zjarri

Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencioni për Menagjim Emergjent

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është arritja e nivelit ma të lartë të arsimimit - aftësimit për ketë lëmi.

Përshkrimi: Kandidati bën kërkesën për dhënien e provimit profesional në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent – Ministria e Punëve të Brëndshme. Kandidati i nënshtrohet trajnimit profesional 6 javor të cilën e organizon Agjensioni i Menaxhimit Emergjent. Nga përfundimi i trajnimit profesional e deri te kërkesa për dhënien e provimit profesional, nuk mund të kalojnë më shumë se 15 ditë. Në bazë të procesverbalit, kandidatit i cili e ka kaluar provimin profesional i lëshohet vërtetimi për provimin e dhënë.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: E përhershme

Organi i ankimimit: Ministria e Punëve të Brendshme

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri
 • Emri i njërit prind
 • Mbiemri
 • Data dhe vendi i lindjes
 • Vendbanimi
 • Niveli i shkollimit
 • Emri punëdhënësit të kandidatit
 • Lloj i provimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë para datës së caktuar për provim

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lejen e identifikimit (Kopje)
 • Certifikatën e lindjes (Kopje)
 • Diplomën (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimin mbi punët e kryera dhe përvojën e punës (Origjinal)
 • Dëshminë mbi kryerjen e trajnimit të posaçëm (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa150 EuroTransfer bankar 1000420070000179

Formulari nuk është në dispozicion