REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për operim me prekursorë

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me prekursorë në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të prekursorëve.

Përshkrimi: Fillimisht aplikacionet nga kompanite pranohen, pastaj protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Pasj kësaj, merret vendimi brenda afatit të caktuar ligjor dhe nënshkruhet nga Shefi i Divizionit dhe Kryeshefi Ekzekutiv.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 muaj

Organi i ankimimit: Bordi i Ankesave, AKPM

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Vula e doganës; Nënshkrimi i zyrtarit doganor; Data;
 • Emri i importuesit me prekursorë;
 • Numri i licencës për operim me narkotikë L1;
 • Data e skadimit;
 • Bartësi i Autorizim Marketingut
 • Bartësi i Autorizim Marketingut; Emri Adresa Tel/Fax;
 • Prodhuesi; Importuesi; Emri i kompanisë transportuese;
 • Dokumentacioni përcjellës; Deklaratë; Deklaruesit Emri dhe mbiemri Nënshkrimi Data;
 • Drejtori i kompanisë
 • Farmacisti përgjegjës;
 • Data e pranimit; Numri i protokolit ; Nënshkrimi i zyrtarit që pranoi lëndën;
 • Formularët e bashkangjitur;
 • Numri i gjithmbarshëm i prekursorëve që do të importohen
 • Nënshkrimi i zyrtarit që përgatit lëndën për lëshim; Vula e AKPM-së

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është e përcaktuar por zakonisht përgatiten brenda 5 ditëve të punës.

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e analizës për secilën seri; (Kopje)
 • Fatura / profatura (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1% nga vlera totale e faturësTransfer bankar 1000400070002508

Sharko formularët