REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za rad sa prekursorima

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je identifikovanje distributera prekursora širom Republike Kosovo, a sa ciljem uspostavljanja kontrole protoka prekursora.

Përshkrimi: Prvobitno se prihvataju prijave od kompanija, a zatim ih podnese i razmatra šef odseka. Nakon toga, odluka se donosi u zakonskom roku i potpisuje šef odeljenja i glavni izvršni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 meseci

Organi i ankimimit: Odbor za žalbe KAMP

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Carinski pečat ; Potpis carinskog službenika ; Datum;
 • Naziv uvoznika prekursora;
 • Broj dozvole za rad sa narkoticima L1;
 • Datum isteka
 • Nosilac prava za marketing Ime Adresa Tel/Faks;
 • Proizvođač Uvoznik; Naziv kompanije za prevoz
 • Proizvođač; Uvoznik; Naziv kompanije za prevoz;
 • Prateća dokumentacija; Izjava; Ime i prezime osobe koja daje izjavu Potpis Datum;
 • Direktor kompanije
 • Odgovorni farmaceut;
 • Datum prijema; Broj protokola; Potpis službenika koji prima predmet;
 • Priloženi obrasci;
 • Ukupan broj prekursora za uvoz;
 • Potpis službenika koji priprema predmet za izdavanje;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nije definisano, obicno se priprema u roku od 5 radnih dana.

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uverenje o analizi za svaku seriju; (Overena kopija)
 • Profaktura (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1% od ukupne fakturne vrednostiBankarski transfer 1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion