REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za licne potrebe. Sertifikovanje medjunarodnog kamionskog prevoza za trece stranke, davanje u zakup i placanje

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je izdavanje sertifikata da bi se identifikuje broj komercijalnih vozila na Kosovu na osnovu godine proizvodnje, uslovi tehnicke bezbednosti i zagadjenje životne sredine. Sertifikat je integralni deo dozvole.

Përshkrimi: Kada podnosi prijavu za izdavanje dozvole, stranka se u isto vreme prijavljuje i za sertifikate. Kada se stranka prijavljuje za sertifikate, osniva se komisija za procenu prijave. Kada je pregledan slucaj, Odsek za drumski transport obaveštava stranku o slucaju. Ukoliko je odgovor negativan, stranci se predstavljaju razlozi sa pravnim savetima o potraživanju rešenja.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Pri Ministarstvu za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • Poslovni registarski broj
  • Naziv preduzeća
  • Adresa kompanije
  • Adresa parkinga
  • Adresa servisnog centra
  • Telefon/faks
  • Elektronska pošta/internet stranica

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Saobraćajna dozvola (Overena kopija)
  • Osiguranje vozila (Overena kopija)
  • Tehnički pregled vozila (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata10 EUR za licne potrebe 20 EUR za trece stranke, davanje u zakup i placanje, Bankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion