REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizimi për import të prekursorëve

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i importeve të prekursorëve me qëllim të pengimit të keqpërdorimit për përfitimin e opijateve ilegal.

Përshkrimi: Fillimisht aplikacionet nga kompanitë pranohen, pastaj protokollohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Për aplikacionet e rregullta përgatitet Autorizimi i importit. Nënshkruhet nga Shefi për import dhe Kryeshefi Ekzekutiv. Autorizimet e importit të gatshme për lëshim, fotokopjohen për arkivim kurse origjinali i dorëzohet kompanisë pas konfirmimit nga ana e Departamentit të Licencimit prej ku bëhet tërheqja nga ana e kompanive pas pagesës se taksës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 muaj

Organi i ankimimit: Bordi i ankesave në AKPM

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Prekursorët
 • Vula e AKPM-së / Nënshkrimi i zyrtarit të AKPM-së / Data
 • Vula e doganës / Nënshkrimi i zyrtarit doganor / Data
 • Emri i oportuesit me narkotikë
 • Numri i licencës për operim me narkotikë L1/ Data e skadimit
 • Bartësi i Autorizim Marketingut / Emri Adresa Tel/Fax
 • Prodhuesi / Importuesi
 • Emri i kompanisë transportuese
 • Dokumentacioni përcjellës
 • Deklaratë
 • Deklaruesit/ Emri dhe mbiemri / Nënshkrimi / Data
 • Drejtori i kompanisë, Farmacisti përgjegjës
 • Plotësohet nga Zyrtarët e AKPM-së
 • Data e pranimit; Numri i protokolit ; Nënshkrimi i zyrtarit që pranoi lëndën
 • Formularët e bashkëngjitur
 • Numri i gjithëmbarshëm i produkteve medicionale që do të importohen
 • Nënshkrimi i zyrtarit që përgatit lëndën për lëshim
 • Vula e AKPM-së

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Certifikata e analizës për secilen seri (Kopje)
 • Faktura / profaktura (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1% nga vlera totaleTransfer bankar 1000 4000 7000 2508

Sharko formularët