REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz medicinskih proizvoda

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola uvoza medicinskih proizvoda. Ova procedura treba da postoji iz razloga ocuvanja javnog zdravlja.

Përshkrimi: Prvobitno kompanije podnose prijave koje se beleže da su primljene pri Odseku za izdavanje dozvola. Prijave koje ispunjavaju kriterijume važeceg zakonodavstva dobijaju ovlašcenje za uvoz medicinskih proizvoda. Ovo ovlašcenje potpisuju šef odseka za uvoz, direktor odseka i glavni izvršni službenik.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 meseca, uz mogucnost 6-mesecnog produženja.

Organi i ankimimit: Odbor za žalbe KAMP

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Medicinski proizvodi (lekovi)
 • Pečat KALMS /potpis službenika KALMS / datum
 • Carinski pečat / Potpis carinskog službenika /Datum
 • Trgovac na veliko farmaceutskim proizvodima
 • Broj dozvole farmaceutskog prodavca na veliko L1/ Datum isteka
 • Imalac prava na marketing; Ime; Adresa; Tel/Faks
 • Naziv kompanije za prevoz Adresa / Telefon / Faks
 • Granični prelaz
 • Propratna dokumentacija
 • Izjava
 • Ime i prezime osobe koja daje izjavu Datum Potpis
 • Direktor kompanije Farmaceut nadzornik
 • Popunjavaju službenici KALMS
 • Datum prijema; Broj protokola; Potpis službenika koji prima slucaj
 • Priloženi formmulari
 • Ukupan broj medicinskih proizvoda za uvoz
 • Potpis službenika koji priprema otpusnu listu
 • Pečat KALMS

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Faktura (Overena kopija)
 • Uverenje o analizi (Overena kopija)
 • Odobrenje uvoza (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1% ukupne vrednostiBankarski transfer 1000 4000 7000 2508

Formulari nuk është në dispozicion