REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je uredivanje kriterjuma za dobijanje ekološke dozvole kako bi se sprecili i umanjili negativni efekti po životnu sredinu od strane javnih i privatnih aktivnosti

Përshkrimi: Sve aktivnosti za koje je neophodno dobijanje ekološke dozvole moraju pribaviti ekološku dozvolu. To se ne primenjuje na aktivnosti koje podležu integrisanoj prevenciji i kontroli zagadenja, kao i opštinskoj ekološkoj dozvoli.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Osnovni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Opšti podaci
 • Podaci o postrojenju
 • Opis privredne aktivnosti u smislu ekološke dozvole
 • Podaci o lokaciji postrojenja
 • Upravljanje zaštitom životne sredine
 • Vazduh
 • Voda
 • Buka
 • Zemljište
 • Upravljanje otpadom
 • Rizik od nesreća
 • Mere u slučaju nestabilnog rada postrojenja
 • Mogući efekat zagađenja po zdravlje ljudi

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni obrazac za dobijanje ekološke dozvole, koji potpisuje nadležno lice kompanije (Originalna)
 • Ispunjenu prijavu za dobijanje ekološke dozvole u pet (5) fizičkih primeraka i jedan (1) elektronski primerak (CD), koji potpisuje nadležno lice kompanije (Kopija)
 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Kopija odluke o ekološkoj saglasnosti, koju izdaje Ministarstvo (Kopija)
 • Zavisi od aktivnosti: 1.Sertifkat za upotrebu 2.Dozvola za posebne aktivnosti 3. Upotrebna dozvola (Originalna)
 • Uverenje o plaćenoj taksi za izdavanje ekološke dozvole (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataIznos naknade za usluge koje se ticu procesa dobijanja ekološke dozvole se utvrduje na osnovu finansijske vrednosti ulaganja, a koju navodi podnosilac prijave u skladu Bankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion