REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për herë të parë si qarkullues farmaceutik me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës për të siguruar shëndetin publik.

Përshkrimi: Fillimisht aplikuesi aplikon në Agjencionin e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale. Agjencioni i Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale e shqyrton kërkesën në afat prej 15 ditëve për licencim të aplikuesit dhe Agjencioni i Kosovës për Produkte dhe Paisje Medicinale e dorëzon dosjen te Departamenti i inspektoratit farmaceutikë për produkte dhe pajisje medicinale për inspektim të qarkulluesit farmaceutik në afat prej 7 ditëve me qëllim të lëshimit të licencës. Departamenti i inspektoratit farmaceutik për produkte dhe pajisje medicinale i rekomandon Departamentit të licencimit dosjen. Departamenti i licencimit e lëshon licencën në afat prej 5 ditëve. Qarkullimi me shumicë i produkteve dhe paisjeve medicinale nënkupton importimin, furnizimin, deponimin dhe distribuimin.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vjeqare me përtëritje vjetore

Organi i ankimimit: Bordi i ankesave në AKPM

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i kompanisë
 • Adresa e kompanisë
 • Vendi
 • Telefoni
 • E-maili
 • Emri i pronarit
 • Numri i certifikatës së biznesit
 • Farmacisti përgjegjës
 • Numri i licencës së punës së farmacistit
 • Tekniku i farmacisë
 • Numri i licencës së punës të teknikut
 • Operimi me barna narkotike
 • Posedimi i laboratorit për përgatesa magjistrale
 • Deklarata e aplikuesit
 • Dokumentacioni për licencimin e barnatorës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Cerifikata e biznesit (Origjinal)
 • Vula e barnatorës (Origjinal)
 • Aktvendimi për plotësimin e kushteve higjeno sanitare (Origjinal)
 • Raporti nga Inspektorati Farmaceutikë për Produkte dhe Pajisje Medicinale (Kopje e vertetuar)
 • Licenca profesioniste e farmacistit (Origjinal)
 • Licenca e profesioniste e teknikut (Origjinal)
 • Kontrata mes punëmarrësit dhe punëdhënësit (Origjinal)
 • Numri fiskal (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa150 euroTransfer bankar 1000 4000 7000 2508
Pagesa5000 euro e ndarë në pesë këste vjetore; 150 EUR për aplikimTransfer bankar 1000 4000 7000 2508

Sharko formularët