REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për operim me narkotikë dhe qarkullim me shumicë dhe depo farmaceutike

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i kompanive që operojnë me narkotikë pas posedimit të autorizimit të marketingut. Evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës, me qëllim të vënjes nën kontrollë të qarkullimit të narkotikëve.

Përshkrimi: Pala që është e interesuar të tregtojë narkotikë me pakicë duhet të aplikojë për licencë pranë Agjencionit të Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale Aplikacionet nga kompanitë pranohen deri në ora 11.00, protokolohen dhe shqyrtohen nga ana e shefit të Divizionit. Per aplikacionet të cilat i plotësojnë kushtet e parapara i lëshohet Licenca për operim me narkotikë dhe qarkullim me shumicë dhe depo farmaceutike.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vjet me ripetrirje vjetore

Organi i ankimimit: Bordi i ankesave

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i kompanisë
 • Adresa e kompanisë
 • Vendi
 • Telefoni
 • E-maili
 • Emri i pronarit
 • Numri i certifikatës së biznesit
 • Farmacisti përgjegjës
 • Numri i licencës së punës së farmacistit
 • Tekniku i farmacisë
 • Numri i licencës së punës të teknikut
 • Operimi me barna narkotike
 • Posedimi i laboratorit për përgatesa magjistrale
 • Deklarata e aplikuesit
 • Dokumentacioni për licencimin e barnatorës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni për operim me narkotikë (Origjinal)
 • Leternjoftimit për drejtorin dhe personin përgjegjës (Kopje)
 • Dëshmi nga Gjykata Themelore që aplikuesi nuk është i dënuar për veprat penale me heqje lirije më shumë se 6 (gjashtë) muaj (Kopje)
 • Kontrata mes punëdhënësit dhe punëmarrësit (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa100 euro 1000 4000 7000 2508

Sharko formularët