REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za rad sa maloprodajnom distribucijom lekova

Kosovska Agencija za lekove i medicinska sredstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je identifikovanje maloprodajnih distributera (apoteka) širom Republike Kosovo, a sa ciljem uspostavljanja kontrole protoka narkotika.

Përshkrimi: Zainteresovana stranka u oblasti maloprodajne trgovine lekovima se mora prijaviti za izdavanje dozvole pri Kosovskoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, odnosno pri Odseku za izdavanje dozvola Dozvola se izdaje podnosiocima prijava koji ispunjavaju kriterijume važeceg zakonodavstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Žalbeni odbor

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv apoteke
 • Adresa apoteke
 • Mesto
 • Telefon
 • Elektronska pošta (email)
 • Telefon
 • Poslovni registarski broj
 • Apotekar nadzornik
 • Broj radne dozvole farmaceuta
 • Asistant farmaceuta
 • Broj radne dozvole asistenta farmaceuta
 • Rad koji podrazumeva narkotike
 • Vlasništvo nad laboratorijom za magistralne preparate
 • Izjava podnosioca prijave
 • Potpis i datum apotekara nadzornika
 • Potpis i datum vlasnika
 • Dokumentacija o licenciranju apoteke
 • Naziv apoteke; Potpis apotekara nadzornika; Datum prijema; Br. protokola

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nije definisano zakonom i zavisi od prethodne dozvole za rad za veleprodajnog distributera medicinskih sredstava

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za rad sa opojnim drogama (Originalna)
 • Lične karte direktora i odgovornog lica (Overena kopija)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da podnosilac prijave nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Overena kopija)
 • Ugovor između poslodavca i zaposlenog (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez50Bankarski transfer 1000 4000 7000 2508
Naknada75Bankarski transfer 1000 4000 7000 2508

Formulari nuk është në dispozicion