REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za destilaciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Përshkrimi: Kako bi se dobila licencu za destilaciju, podnosilac prijave (subjekt u odseku) podnosi zahtev Odseku za vinogradarstvo i enologiju gde se cetiri uzorka podnose za laboratorijska ispitivanja. Procenjuje se kvalitet, a nakon obavljanja pravnih obaveza, izdaje se seritfikat na osnovu kvaliteta vina na tržištu.

Baza ligjore

 • ZAKON BR.02/L-8 O VINU
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 02/2013 ZA UTVRÐIVANJE NIVOA MATERIJALNE KOMPENZACIJE ZA USLUGE U VINOGRADARSTVU

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime podnosioca prijave Prezime podnosioca prijave;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Adresa;
 • Poslovni broj;
 • Tel, Fax, e-mail;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Poslovna sertifikat i poslovne informacije; (Originalna)
 • Stručna diploma prema članu 3 Administrativnog uputstva MA - NR - 06/2013; (Kopija)
 • Podaci o preradi i proizvodnim kapacitetima preduzetnika (Originalna)
 • Fito-sanitarni zapis; (Originalna)
 • Naknada za upis poreza za registraciju; (Originalna)
 • Lična karta; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EUR prvi put - obnova dozvole 20 EURBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion