REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uzgajanje, proizvodnju i obradu vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Përshkrimi: Podnosioci prijave dostavljaju dokumente koji su deo prijave Odseku za vinogradarstvo i enologiju. Ovaj postupak reguliše proizvodnju, distribuciju, preradu grožda u svrhu proizvodnje vina, proizvodnju i uslove za distribuciju vina i drugih proizvoda od grožda, destilaciju, zaštitu vina koje je proizvedeno na odredjenom geografskom podrucju koje odlikuju posebni klimatski uslovi, uslovi zemljišta i drugi uslovi, proizvodnju i marketing vocnih vina i drugih proizvoda na bazi vocnih vina. Ista procedura važi i za produženje dozvole.

Baza ligjore

 • ZAKON BR.02/L-8 O VINU
 • Ligji nr.04/L-019 Ndryshim - Plotësim i Ligjit Nr,02/L-8 për verërat_SR
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 06/2013 O REGISTROVANJU PROIZVOÐACA GROŽÐA, PRERADI VINA I PROIZVODNJI DRUGIH PROIZVODA OD GROŽÐA I VINA

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Broj telefona i elektronska pošta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa/selo/opština;
 • Poslovni registarski broj;
 • Naziv entiteta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Podaci o preradivackim i proizvodnim kapacitetima preduzeća; (Overena kopija)
 • Lične karte; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Kopija)
 • Stručna diploma; (Kopija)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Originalna)
 • Fitosanitarni izveštaj; (Originalna)
 • Uverenje o posedovanju vinograda; (NEMA)
 • Za obnovu je neophodno dostaviti zahtev i fitosaniratni izveštaj, kao i obaviti uplatu; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EUR za prvi put, 15 EUR za produženje dozvole Plata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion