REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Leje gjuetie për qëllime shkencore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është identifikimi eventual i sëmundjeve infektive të kafshëve të egra, me qëllim të rritjes dhe shtimit të tyre dhe llojeve të rralla e të rrezikuara, mësim universitar.

Përshkrimi: Kërkesa me shkrim bëhet në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht në Departamentin e Pylltarisë. Zyrtarët e bëjnë shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesës, më pastaj i japin propozimin ministrit të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit rural për dhënien apo refuzimin e Lejes për gjueti shkencore.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të biznesit; (Kopje)
  • Dëshmi për shërbim profesional të angazhuar në fushën përkatëse; (Kopje e vertetuar)
  • Dëshmi për plotësim të kushteve; (Origjinal)
  • Dëshmi ku vërtetohet se nuk ka obligime ndaj organit kompetent menaxhues me pyje; (Origjinal)
  • Letërnjoftimi; (Kopje)
  • Kërkesa dhe emërtimi i lokalitetit - vendgjuetisë ku do të kryhen aktivitetet e gjuetisë shkencore; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa///

Formulari nuk është në dispozicion