REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për kryerjen e punimeve pyjore - subjektet e huaja

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Pylltarisë

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i ndërmarrjeve lidhur me kapacitetet dhe përmbushjen e kritereve minimale profesionale ushtrimin e veprimtarive të pyjeve për të garantuar mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit.

Përshkrimi: Procedura administrative fillon me paraqitjen e kërkesës nga personat juridik pas kompletimit të dokumentacionit përkatës dhe pagesës së taksës së aplikimit prej 20 euro për subjektet të cilat aplikojnë për herë të parë, kurse subjektet të cilat aplikojnë për vazhdimin e licencës janë liruar nga pagesa për aplikim. Kërkesa shqyrtohet nga dy komisione: grupi profesional i punës i Departamentit të Pylltarisë për konstatimin e gjendjes faktike në terren dhe komisioni licencues i Ministrisë së Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural për marrjen e vendimit për licencim. Përmbyllja e procedures rregullohet brenda 30 ditëve nga data e aplikimit. Licenca përfshinë: 1.Licencë për pyllëzime, prodhimin e fidaneve, grumbullimin dhe trajtimin e farërave pyjore, punimet përgatitore, dhe mbjellje fidanesh 2. Licencë për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve, prerje, tërheqje dhe transport 3. Licencë për kultivimin e pyjeve 4. Licencë për ndërtimin dhe mirëmbajtja e urave dhe rrugëve pyjore 5. Licencë për grumbullimin dhe vjelja e qëndrueshme e produkteve pyjore, drunore dhe jodrunore, florës, bimëve mjekësore, dhe tanifere; 6. Licencë për ushtrimin e veprimtarive në gjueti dhe ekoturizëm; 7. Licencë për mbrojtje nga sëmundjet, dëmtuesit, zjarret dhe erozioni.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i kompanisë/biznesi për shfrytëzim, kultivim;
 • Emri dhe mbiemri i pronarit;
 • Adresa, vendi, komuna;
 • Tel, fax, e-mail;
 • Veprimtrinë për të cilën regjistrohen është veprimtari: Primare apo sekondare;
 • Data e Aplikimit;
 • Nënshkrimi i aplikuesit;
 • Emri dhe mbiemri i kuadrit profesional;
 • Adresa dhe vendi, komuna;
 • Dokumentacionin e nevojshëm për regjistrim për biznese të vendit dhe të huaja;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kërkesa për regjistrim; (Origjinal)
 • Dëshmi ku vërtetohet se nuk ka obligime ndaj organit kompetent menaxhues me pyje (Origjinal)
 • Dëshmi nga gjykata e vendit të vet dhe e vendit tonë, që vertetojnë se personi nuk eshte i ndjekur për vepër penale (Origjinal)
 • Certifikata e regjistrimit të biznesit dhe informatën mbi biznesin; (Kopje)
 • Fletëpagesën e taksës për regjistrim (fletëpagesën e merr nga zyrtari përkatës) nëse aplikon për herë të parë; (Origjinal)
 • Dëshmi me fotografi për mekanizmin adekuat si: motosharra me vegla përcjellëse, traktor, bulduzer, kamion ngarkues, kamion transportues, depon për asortimentin drusor, pajisje tjera teknike si dhe mjetet mbrojtëse në punë; (Origjinal)
 • Diploma për përgatitjen profesionale, i cili do të jetë i angazhuar në detyrat profesionale dhe teknike (inxhinier i Pylltarisë ose teknik i pylltarisë, tekniku të ketë së paku 5 vite përvojë pune në profesion). (Kopje e vërtetuar); (Kopje e vertetuar)
 • Vërtetimi nga Administrata Tatimore e Kosovës; (Origjinal)
 • Për vazhdim të licencës kërkohet kërkesa për vazhdimin e licencës, kopja e licencës egzistuese, dëshmi nga gjykata që nuk është i ndjekur për vepër penale, dëshmi që nuk ka obligime financiare nga APK si dhe vërtetimin nga ATK; (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesa (20 euro për aplikim, 200 euro marrja e licencës, 100 euro ripërtëritja)Pagesa në cash 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion