REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za vršenje šumarskih radnji - inostrana preduzeca

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je registracija preduzeca u pogledu kapaciteta i ispunjavanja minimalnih profesionalnih kriterijuma za vršenje šumskih aktivnosti kako bi se garantovala zaštita prirode i životne sredine.

Përshkrimi: Administrativni postupak pocinje tako što pravno lice dostavi zahtev nakon ispunjavanja doticne dokumentacije i placanja prijavne takse u iznosu od 20 evra za lica koja se prijavljuju po prvi put. Lica koja se prijavljuju za obnavljanje dozvole su izuzeta od placanja prijavne naknade. Zahtev pregledaju dve komisije: strucna radna grupa Odseka za šumarstvo, gde se procenjuje situacija na terenu i komisija za izdavanje dozvola Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, koja donosi odluku o izdavanju dozvole. Postupci se izvršavaju u roku od 30 dana od datuma prijavljivanja. Dozvola obuhvata: 1. Dozvolu za pošumljavanje, proizvodnju sadnica, prikupljanje i tretman semenja za sadnju drveca, pripremni rad i sadnju sadnica 2. Dozvolu za održivo korišcenje šuma, secu, vucu i transport drveta 3. Dozvola za uzgajanje šuma 4. Dozvolu za izradu mostova i šumskih puteva 5. Dozvolu za održivo prikupljanje i ubiranje šumskih plodova, drveta i drugog materijala, flore, biljaka i tanina; 6. Dozvolu za lov i aktivnosti iz oblasti ekoturizma; Dozvolu za zaštitu od bolesti, insekata i parazita, požara i erozije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije/poslovnog objekta u upotrebi za uzgajanje itd;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Da li je aktivnost koja se registruje: Primarna ili sekundarna;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;
 • Imena i prezimena strucnog osoblja;
 • Adresa i mesto, opština;
 • Neophodna dokumentacija za registraciju domacih i stranih poslovnih organizacija;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za registraciju; (Originalna)
 • Dokaz koji pokazuje da nema tekucih obaveza prema nadležnom upravnom organu za šume (Originalna)
 • Dokaz iz suda zemlje odakle dolazi lice i iz suda u našoj zemlji koji pokazuje da se licu ne sudi za krivično delo (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću; (Overena kopija)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) ukoliko se lice prijavljuje po prvi put; (Originalna)
 • Fotografski dokaz da lice poseduje adekvatnu opremu, poput: testere sa priključcima, traktor, buldozer, utovarivač, kamion za prevoz, skladište za drvnu građu, drugu tehničku opremu i zaštitnu opremu; (Originalna)
 • Uverenje o stručnoj spremi za lica koja će se baviti stručnim i tehničkim zadacima (inženjer šumarstva ili tehničar šumarstva; tehničar mora imati najmanje 5 godina stručnog iskustva); (Kopija)
 • Uverenje koje izdaje Poreska uprava Kosova; (Originalna)
 • Za obnovu dozvole, neophodno je dostaviti sledeće: zahtev za obnovu dozvole, kopiju postojeće dozvole, uverenje iz suda da lice nije gonjeno za krivično delo, uverenje da ne postoje neizmirene finansijske obaveze prema ŠAK i uverenje iz PUK; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNaknada (20 evra za prijavu, 200 evra za dobijanje dozvole, 100 evra za obnovu)Plata sa gotovinom 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion