REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za obavljanje šumarskih radnji - lokalna preduzeca

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je upoynavanje preduzeca sa sposobnostima i ispunjenjem minimalnih profesionalnih kriterijuma i obavljanje navedenih aktivnosti kako bi se obezbedila zaštita prirode i životnog okruženja.

Përshkrimi: Administrativna procedura pocinje tako što pravno lice dostavi zahtev nakon ispunjavanja doticne dokumentacije i placanja prijavne takse u iznosu od 20 evra za lica koja se prijavljuju po prvi put. Lica koja se prijavljuju za obnavljanje dozvole su izuzeta od placanja prijavne naknade. Zahtev pregledaju dve komisije: profesionalna radna grupa Odseka za šumarstvo, gde se procenjuje situaciona na terenu, i komisija za izdavanje dozvola Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog Razvoja koje donosi odluku o izdavanju dozvola. Postupci se izvršavaju u roku od 30 dana od datuma prijavljivanja. Dozvola obuhvata: 1. Dozvolu za pošumljavanje, proizvodnju sadnica, prikupljanje i preradu šumskog semenskog materijala, pripremne radove i sadenje sadnica 2.Dozvolu za održivu upotrebu šuma, secu, vucenje i transport 3. Dozvola za uzgajanje šuma 4. Dozvolu za izradu mostova i šumskih puteva Dozvolu za održivo prikupljanje i ubiranje šumskih plodova, drveta i drugog materijala, flore, biljaka i tanina; 6. Dozvolu za lov i aktivnosti iz oblasti ekoturizma; Dozvolu za zaštitu od bolesti, insekata i parazita, požara i erozije.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije/poslovnog objekta u upotrebi za uzgajanje itd.;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;
 • Imena i prezimena strucnog osoblja;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za registraciju; (Originalna)
 • Dokaz koji pokazuje da nema tekucih obaveza prema nadležnom upravnom organu za šume; (Originalna)
 • Dokaz iz suda da lice nije tuženo za krivicno delo (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću; (Overena kopija)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) ukoliko se lice prijavljuje po prvi put; (Overena kopija)
 • Fotografski dokaz da lice poseduje adekvatnu opremu, poput: testere sa priključcima, traktor, buldozer, utovarivač, kamion za prevoz, skladište za drvnu građu, drugu tehničku opremu i zaštitnu opremu; (Originalna)
 • Uverenje o stručnoj spremi za lica koja će se baviti stručnim i tehničkim zadacima (inženjer šumarstva ili tehničar šumarstva; tehničar mora imati najmanje 5 godina stručnog iskustva); (Kopija)
 • Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprava Kosova; (Originalna)
 • Sledeće je neophodno radi obnavljanja dozvole: Zahtev za obnovu dozvole; Kopija postojeće dozvole; Uverenje iz suda da lice nije gonjeno za krivično delo, uverenje da ne postoje neizmirene finansijske obaveze prema Šumarskoj agenciji Kosova i uverenje koje izdaje Poreska uprava Kosova; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataNaknada (20 evra za prijavu, 200 evra za dobijanje dozvole, 100 evra za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion