REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za preradjivace drveta (strugare)

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Qëllimi: Svrha ove procedure je registrovanje preduzeca koja se bave obradom drveta i kontrola ispunjavanja minimalnih profesionalnih zahteva za obavljanje ove aktivnosti, kao i ispunjavanje uslova urbanog planiranja, onemogucavanje postavljanja mobilnih i staticnih strugara u šumama.

Përshkrimi: Administrativna procedura pocinje dostavljanjem prijavnog obrasca od strane pravnih lica nakon ispunjavanja doticne dokumentacije i placanja prijavne takse u iznosu od 20 evra za lica koja se prijavljuju po prvi put. Lica koja se prijavljuju za obnavljanje dozvole su izuzeta od placanja takse. Zahtev pregleda komisija za izdavanje dozvola Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, koja broji 5 clanova.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv kompanije/poslovnog objekta u upotrebi za uzgajanje itd.;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Da li je aktivnost koja se registruje: Primarna ili sekundarna;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;
 • Imena i prezimena strucnog osoblja;
 • Adresa i mesto, opština;
 • Neophodna dokumentacija za registraciju domacih i stranih poslovnih organizacija;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za registraciju; (Originalna)
 • Dokaz o profesionalnoj službi u odredenoj oblasti (diploma); (Kopija)
 • Dokaz da su ispunjeni uslovi iz Clana 2, stava 2.1 AU. 15/2006; (Overena kopija)
 • Uverenje kojim se dokazuje da ne postoje nikakve obaveze prema nadležnim šumarskim organima (Kosovska agencija za šumarstvo); (Originalna)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) ukoliko se lice prijavljuje po prvi put; (Overena kopija)
 • Uverenje iz suda da lice nije tuženo za krivično delo; (Originalna)
 • Ekološki projekat/kanalizacija i drugi planovi elektroenergetskog snabdevanja; (Originalna)
 • Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprava Kosova; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću; (Overena kopija)
 • Kada se radi o obnovi dozvole, mora se dostaviti samo sledeće: kopija postojeće dozvole, uverenje iz suda, dokaz da ne postoje neizmirene finansijske obaveze prema Kosovskoj agenciji za šumarstvo i Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprava Kosova; (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez300 EUR (200 EUR za produženje dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150
PlataNaknada (20 evra za prijavu, 300 evra za dobijanje dozvole, 200 evra za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion