REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca D kategorije za trece strane i izdavanje u inostranstvu (medjunarodno)

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga prevoza u inostranstvu.

Përshkrimi: Dovršenu dokumentaciju podnosi ovlašceno lice prevoznika na Odjelu za drumski prevoz. Za uspostavljanje komisije i vodjenje postupka za ispitivanje podnesene prijave generalni sekretar M.I., koji u predvidjenim zakonskim rokovima preduzima radnje utvrdene zakonom.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvu za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uplatnicu na iznos od 50 EUR (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Potvrdu od nadležnog suda da protiv prevoznika i upravnika ne postoje nikakve pravne prepreke koje bi onemogućile bavljenje aktivnostima drumskog prevoza (Originalna)
 • Dokaz o stručnoj osposobljenosti upravnika i vozača (ugovor o radu na period od najmanje godinu dana) (Originalna)
 • Dokaz da prevoznik ispunjava kriterijum finansijske pouzdanosti (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju jednog ili više vozila kapaciteta preko 3,5 tone i ukupne težine vozila od 6 tona; ta vozila moraju biti registrovana i osigurana na Kosovu (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR (dobijanje dozvole) 10 EUR (prijava) Bankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion