REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë D për transport për palë të tretë dhe me qira jashtë vendit (ndërkombëtare)

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Transportit Rrugor

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure ofrimi i shërbimeve të transportit jasht vendit.

Përshkrimi: Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet nga personi i autorizuar i operatorit transportues në Departamentin e transportit rrugor. Për themelimin e komisionit dhe udhëheqjen e proceduarve për shqyrtimin e kërkesës së parashtruar është kompetent Sekretari i Përgjthshëm i M.I.-së, i cili në afate të parapara Ligjore i ndërmerr veprimet e përcaktuara me Ligj.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni dhe e-maili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Fletëpagesën në vlerë prej 50 € (Origjinal)
 • Certifikata mbi regjistrimin e biznesit (Kopje)
 • Dëshminë e lëshuar nga Gjykata Kompetente se operatori dhe menaxheri nuk ka pengesa ligjore për të ushtruar veprimtarinë e transportit rrugo (Origjinal)
 • Dëshminë për kompetencën profesionale për menaxher dhe shofer (kontratën e punës minimum 1 vit) (Origjinal)
 • Dëshminë që operatori plotëson kriterin e besueshmërisë financiare (Origjinal)
 • Dëshmi mbi pronësinë e automjetit me peshë bartëse mbi 3.5 ton dhe pesha e përgjithshme minimum 6 ton një apo më shumë njësi automjetesh; të cilat mjete duhen të jenë të regjistruara dhe të siguruara në Kosovë (Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa500 euro (marrja e licencës) 10 euro (aplikimi) Transfer bankar1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion