REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i Qendrave Mjekësore të Aviacionit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia dhe vazhdimin e Certifikatës së Aprovimit të Qendrave të Mjekësisë së Aviacionit (AMC) garantimi i sigurisë dhe shëndetit të udhëtarëve.

Përshkrimi: Një operator për me apliku për Certifikimi i Qendrave Mjekësore të Aviacionit e gjenë formularin për aplikim në web-faqen e AACK-së (www.caa-ks.org). Në formular specifikohen dokumentet përcjellëse të cilat duhet të bashkëngjiten gjatë aplikimit. Aplikuesi formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion e dorëzohet në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim nuk eshte i percaktua me dispozita ligjore. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikimi i Qendrave Mjekësore të Aviacionit dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat kohor

Organi i ankimimit: Komisioni i brendshëm

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Informata të përgjithshme për organizatën/subjektin që aplikon për certifikim
  • Informata për kualifikimin e personelit të organizatës, skemën organizative, raportet me subjekte/organizata që ofrojnë shërbime të ngjashme dhe pajisjet mjekësore në dispozicion për të ofruar shërbime nga mjekësia e aviacionit
  • Informata mbi mënyrën e ruajtjes dhe sisitemimin e dosjeve mjekësore të kandidatëvë që aplikojnë për certifikim.
  • Informata për numrin e ekzaminimeve aero-mjekësore të kryera brenda një viti dhe klasën e certifikatave të lëshuara në këtë periudhë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesë për aprovimin e Qendrave të Mjekësisë së Aviacionit (AMC) (Origjinal, Kopje)
Pa pagesë

Sharko formularët