REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë e vlefshmërisë së kufizuar ajrore

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është dhënia e certifikates se vlefshmërisë ajrore për mjetet ajrore.

Përshkrimi: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Inspektori i Departmentit të Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 90 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata e vlefshmërisë ajrore dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes
  • Numri i telefoni, numri i faksit dhe email adresa
  • Organi dhe afati i ankimimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi i palës (Origjinal, Kopje)
  • Informata mbi mjetin ajror (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Polica e sigurimit (Origjinal, Kopje e vertetuar, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaTransport ajror Komercial: 700 euro Privat: 350 euro Transporti i përgjithshëm Komercial: 300 euro Privat: 150 euro Transporti Special Komercial: 100 euro Privat: 50 euro Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion