REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikatë e vlefshmërisë ajrore për eksport

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është certifikimi i subjekteve për kontrollin e vlefshmërisë ajrore për eksport

Përshkrimi: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen në Departmentin e Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata e vlefshmërisë ajrore për eksport dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: pa afat

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Informata kontaktuese të aplikuesit (pronarit/përdoruesit të mjetit ajror)
  • Informata mbi mjetin ajror

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Informata kontaktuese të aplikuesit (pronarit/përdoruesit të mjetit ajror) (Origjinal, Kopje)
  • Informata mbi mjetin ajror (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1500Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion