REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovim i programit të mirëmbajtjes të çdo mjeti ajror (maintenance programme)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure ka krijimin e kushteve sa më adekuate për mirëmbajtjen e mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45-90 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Aprovimi i programit të mirëmbajtjes të çdo mjeti ajror dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Rishikime periodike çdo 2 vite

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Kopja e programit të mirëmbajtjes
  • Programi i mirëmbajtjes
  • Lista e modifikimeve

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kopja e programit të mirëmbajtjes (Kopje)
  • Lista e modifikimeve në programin e mirëmbajtjes (Kopje)
Pa pagesë

Sharko formularët