REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification of Authorized Medical Examiners

Civil Aviation Authority of Kosovo

Qëllimi: This purpose of this procedure is to create most appropriate conditions for health care of workers involved in aircraft operations.

Përshkrimi: The application form with all the necessary documentation, the applicant must submit to the Civil Aviation Authority. Application form and documentation are reviewed by the Flight Safety Department. Following the review of all the documentation, a Certificate of Authorized Medical Examiner is issued and signed by the General Director of the Civil Aviation Authority.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 years

Organi i ankimimit: Civil Aviation Authority

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • General information on the doctor applying for approval/certification
  • Information about the doctor's qualifications, including basic qualifications in the field of medicine, postgraduate qualifications and additional courses in the field of aviation medicine
  • Name, surname and address of the applicant
  • Phone number and email address

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Not determined by law

Dokumentacioni i kërkuar

  • Request for approval of authorized medical examiners (Original)
  • Relevant education diploma (Original, Verified copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion