REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje ovlašcenih medicinskih lica za pregled

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je stvaranje najpogodnijih uslova za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u vazdušnom saobracaju.

Përshkrimi: Zainteresovana strana dostavlja obrazac sa svim potrebnim dokumentima Upravi za civilnu avijaciju. Obrazac i dokumentaciju pregleda Odeljenje za bezbednost letenja. Nakon pregledavanja svu dokumentaciju, sertifikat certifikovanog medicinskog ispitivaca izdaje i potpisuje generalni direktor Uprave za civilnu avijaciju.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 godine

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Opšte prijave za lekara koji se prijavljuje za odobrenje/sertifikaciju
  • Podaci o kvalifikacijama lekara, ukljulujući osnovne kvalifikacije u polju medicine, poslediplomske kvalifikacije i dodatne kurseve u polju medicine u avijaciji
  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nije odredeno zakonom.

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za odobrenje ovlašćenih medicinskog osoblja (Originalna)
  • Relevantna diploma o obrazovanju (Originalna, Kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion