REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimi i sistemit të tech-log (AIW)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është aprovimi e librit të shënimeve/ndryshimeve teknike të mjetit ajror.

Përshkrimi: Aplikuesi e doëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion e në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 30 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet. Aprovimi i sistemit të tech-log dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil. Kjo procedurë mirret me aprovimin e librit të shënimeve/ndryshimeve teknike të mjetit ajror.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat kohor

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Informata kontaktuese të operatorit
  • Informata mbi të dhënat që duhet të futen në "tech-log"

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi i palës (Kopje e vertetuar)
  • Informata mbi te dhenat qe duhet te futen ne "tech-log" (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Sharko formularët