REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimet e veçanta për operimet e navigacionit zonal

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Kjo procedurë duhet të ekzistojë për arsye të sigurisë së Aviacionit Civil.

Përshkrimi: Aplikuesi e dorëzon formularin me të gjithë dokumentacionin e paraparë me legjislacion në Autoritetin e Aviacionit Civil. Formulari dhe dokumentacioni shqyrtohen nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 60 ditë nga data e aplikimit. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohen: provimet e veçanta operimet e navigacionit zonal, specifikimi i përformancës së navigacionit minimal dhe përformancës së kërkuar navigacionale dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm i autoritetit të Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Aplikacion për aprovim te RNAV MNPS NPS

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacion për aprovim te RNAV MNPS NPS (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1000Transfer bankar1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion