REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i organizatave trajnuese për fluturim

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtrirjen dhe validimin e organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve të mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Inspektori i DSF-së. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 vjet

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Informata kontaktuese/gjenerale
  • Llojet e trajnimeve që ofrohen
  • Tajnimet e tipeve të mjeteve ajrore
  • Informatat e personelit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Informata kontaktuese/gjenerale (Origjinal, Kopje)
  • Llojet e trajnimeve që ofrohen (Origjinal, Kopje)
  • Tajnimet e tipeve të mjeteve ajrore (Origjinal, Kopje)
  • Informatat e personelit (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesa fillestare: 1,000.00 Euro Pagesa vjetore: 500.00 Euro Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Sharko formularët