REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimet e doracakëve të organizatave trajnuese

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e doracakëve të punës së organizatave/shkollave për trajnim të pilotëve/mekanikëve të mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes, adresa, selia, nr. fiskal, nr. i telefonit
  • Përvoja e punës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi i palës (Origjinal, Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit të biznesit (Origjinal, Kopje)
  • Programi i Tajnimeve që ofrohen (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaKjo porcedurë duhet të jetë e bashkangjitur bashkë me procedurën për aprovim të shkollave/organizatave, gjithashtu çmimi është i përfshirë në procedurën për shkollën/oganizatën e caktuar.Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Sharko formularët