REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për personel për mirëmbajtje të aeroplanëve

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për dhënien, vazhdimin, ripërtëritjen dhe validimin e licencave të mekanikëve të mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet licenca dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Të dhënat personale
  • Lloji i licencës
  • Tipi i mjetit ajror
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës teorike
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës praktike

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Të dhënat perosnale (Origjinal, Kopje)
  • Lloji i licencës (Origjinal, Kopje)
  • Tipi i mjetit ajror (Origjinal, Kopje)
  • Dokumntacioni mbi kompletimin e pjesës teorike (Origjinal, Kopje)
  • Dokumntacioni mbi kompletimin e pjesës praktike (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa-Lëshimi fillestar: 100; -Ripërtëritja: 50; -Validimi fillestar: 50; -Validimi pasues: 100; -Zëvendësimi: 50. Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion