REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i organizatës për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është mirëmbajtja e mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohen dhe verifikohen formularët, CAME dhe dokumentacioni shtesë nga Inspektori i Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 90 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimet të dokumentacionit dhe mbylljes së gjetjeve nga auditimi (nëse ka) lëshohet Certifikata e organizatës CAMO (Pjesa-M Nënpjesa G ose Pjesa-M Nënpjesa G - E vetëqëndrueshme) dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Të dhënat e përgjithshme për organizatën
 • Lloji i organizatës së menaxhimit të mirëmbajtjes
 • Manuali për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME)
 • Programi i mirëmbajtjes (MP)
 • Ditari teknik (Tech-Log)
 • Kontratat e mirëmbajtjes
 • Lista e pajisjeve minimale (MEL)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Të dhënat e përgjithshme për organizatën (Origjinal, Kopje)
 • Lloji i organizatës së menaxhimit të mirëmbajtjes (Origjinal, Kopje)
 • Manuali për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME) (Origjinal, Kopje)
 • Programi i mirëmbajtjes (MP) (Origjinal, Kopje)
 • Ditari teknik (Tech-Log) (Origjinal, Kopje)
 • Kontratat e mirëmbajtjes (Origjinal, Kopje)
 • Lista e pajisjeve minimale (MEL) (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa1000Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion