REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certifikimi i pajisjeve të trajnimit për simulim të fluturimit

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure administrative është thjeshtësimi i përdorshmërisë së bazës ligjore për aprovimin e simulatorëve për trajnimin praktik të pilotëve të mjeteve ajrore.

Përshkrimi: Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departmenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimit të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 vit

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Informata kontaktuese/gjenerale
  • Llojet e simulatorëve që ofrohen
  • Informatat e personelit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 45

Dokumentacioni i kërkuar

  • Informata kontaktuese/gjenerale (Origjinal, Kopje)
  • Llojet e simulatorëve që ofrohen (Origjinal, Kopje)
  • Informatat e personelit (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPagesa fillestare: 4,000.00 Euro Pagesa vjetore: 2,000.00 Euro Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion