REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Posebna odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je opisati postupak kao i proveru potrebnih dokumenata za saglasnosti za specijalno - upravljanje u svim vremenskim uslovima i upavljanje pri maloj vidljivosti i niskoj vidljivosti.

Përshkrimi: Postupak opisuje procedure i uslove koje operater mora ispuniti kako bi dobio posebna odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima; rad u uslovima smanjene vidljivosti i poletanje u uslovima smanjene vidljivosti. Cilj procedure je da opiše proces i inspekciju neophodnih dokumenata. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog roka

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijava za posebna odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima; rad u uslovima smanjene vidljivosti i poletanje u uslovima smanjene vidljivosti
 • Izjava podnosioca prijave
 • Opšte (opšti podaci o operateru; svrha prijave)
 • Ispunjenjavanje uslova letenja (odobrenje dizajna letelica navedenog tipa; kvalifikovana referenca za serije letelice koja ce biti u upotrebi; program održavanja; Minimalna neophodna lista; prakse i procedure održavanja)
 • Održavanje (prakse i procedure održavanja)
 • Operacije (prakse i procedure operacija; obuka letačkog osoblja)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za specifična odobrenja - rad u svim vremenskim uslovima (eng. AWO - All Weather Operations); rad u uslovima smanjene vidljivosti (eng. LVO - Low Visibility Operations) kategorije II / III i poletanje u uslovima smanjene vidljivosti (eng. LVTO - Low Visibility Take-off) (Originalna, Overena kopija)
 • Izjava podnosioca prijave da je prijava za odobrenje u skladu sa važećim zakonodavstvom (Originalna, Overena kopija)
 • Priručnik o letu aviona ili važni delovi istog za zahteve za izdavanje odobrenja o ispunjenosti kriterijuma letenja u svim vremenskim uslovima (Originalna, Overena kopija)
 • Program obuke letačkog osoblja za let u svim vremenskim uslovima (početno i trenutno) (Originalna, Overena kopija)
 • Prirucnici za rad (OM-A, OM-B, OM-D, AOM, FCOM, prirucnici o putanjama, jedinstveni AWO prirucnik) i relevantne liste za proveru (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme - MEL (Originalna, Overena kopija)
 • Program održavanja ukljucuje relevantne delove za AWO (Originalna, Overena kopija)
 • Prakse i postupci za AWO (Originalna, Overena kopija)
 • Bilten servisiranja; dodatno uverenje o tipu; dokumentacija za odobrenje većih izmena (Originalna, Overena kopija)
 • Plan implementacije (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1.500Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion