REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za obradu robe pod carinskom kontrolom

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Postupak za obradu robe koja je pod carinskom kontrolom omogucava da se roba koja nije sa Kosova koristi u poslovima koji menjaju prirodu ili stanje robe, bez da podleže uvoznim dažbinama ili merama komercijalnih politika, te dozvoljava slobodno kretanje robe koja je stecana kao rezultat ovih radnji po udelu uvoznih dažbina koje su propisane za takvu robu. Ovi proizvodi ce nositi naziv preradjeni proizvodi. Stavljanjem pod PCC postupak uvezene robe koja je namenjena za dalju obradu na Kosovu, lice može imati koristi od placanja uvoznih dažbina kada je preradjena roba proglašena slobodnom za promet.

Përshkrimi: Zahtev se podnosi administrativnoj kancelariji za formalno priznanje. Prima je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Nakon popunjavanja i podnošenja neophodne dokumentacije, pregledace se u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Tip skladišta i zemljišta koje ce biti korišćeno za skladište
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) na Kosovu (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka. (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) van Kosova (Overena kopija)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, kolicina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (Overena kopija)
 • Detaljni nacrt lokacije gde se roba stavlja u postupak. (Overena kopija)
 • Memorandum gde se navodi ekonomski rezon za postupak za koji se podnosi prijava (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion