REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimet e veçanta

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara për aprovim për Zonat e Navigimit; Specifikacioni i Përformancës Minimale të Navigimit; Përformanca e Kërkuar e Navigmit; Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Përshkrimi: Qëllimi i procedurës është të përshkruaj procesin si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara për aprovim për Zona e Navigimit (RNAV-Area navigation); Specifikacioni i Përformances Minimale të Navigimit (MNPS-Minimum Navigation Performance Specification); Përformanca e Kërkuar e Navigimit (RNP-Required Navigation Performance). Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Aplikacion për Aprovimet e veçanta
 • Pergjithshme (Informacione te pergjitheshme per operatorin; Qellimi I aplikacionit)
 • Vlefshmeria Ajrore (Aprovimi I tipit te dizajnit per aeroplanin e designuar; Referenca kualifikuese per serin e sistemit te navigacionit per aeroplanin qe do te perdoret; Programi I mirembajtjes; Lista Minimale e Pajisjeve-MEL; Praktikat dhe procedurat e mirembajtjes)
 • Operimet (Praktikat dhe procedurat e operimeve; Trajnimi i ekuipazhit te fluturimit)
 • Paketa e aplikimit (Dokumentet qe duhet dorzuar ne AACK)
 • Deklarata e aplikantit (nenshkrimet e personelit menagjues: Operimeve, Mirembajtjes dhe Trajnimit)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacion për aprovim të RNAV MNPS NPS (Origjinal, Kopje)
 • Deklarata e aplikantit se kërkesa për aprovim është në përputhje me legjislacionin në fuqi (Origjinal, Kopje)
 • Manuali i fluturimit të aeroplanit apo pjesët e tji relevante për kërkesat e aprovimit të vlefshmërisë ajrore lidhur me RNAV MNSP RNP (Origjinal, Kopje)
 • Prgrami i trajnimit i ekuipazhit të fluturimt për RNAV MNPS RNP (fillestar dhe vazhdueshëm) (Origjinal, Kopje)
 • Manualet e Operimeve (OM-A, OM-B, OM-D, AOM, FCOM, Route Manuals, stand-alone RNAV manual) dhe Qeklistat relevante (Origjinal, Kopje)
 • Lista Minimale e Pajisjeve-MEL (Origjinal, Kopje)
 • Programi i mirëmbajtjes duke përfshirë pjesët relevante për RNAV (Origjinal, Kopje)
 • Buletini i Servisimit; Certifikata shtesë e tipit; Dokumentet për aprovim të modifikimeve madhore (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa(€) 1000Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion