REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimi i sistemit të cilësisë (Quality System) të aplikuesit (AOC, FTO, AMO)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi dhe thjeshtësimi i procesit, si dhe kontrolli dhe vlerësimin e dokumenteve të kërkuara për të aprovuar/miratuar sistemin e cilesisë i cili do të kontollojë operimet e aplikuesit. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Përshkrimi: Vlefshmëria ajrore e vazhdueshme e aeroplanëve dhe prodhimeve aeronautike, pjesëve si dhe aprovimi i organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra, ICAO Annex 1, 6, dhe 8.. Qëllimi i procedurës është të përshkruaj procesin si dhe kontrollin e dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës. Procedura përfshinë aktivitetin mbi aplikimin për aprovim për sistem të cilesisë nga kompanitë ajrore (AOC), shkollat e fluturimit, organizatat e mirëmbajtjës së aeroplanëve, etj

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Komisioni i AAC

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Aplikacion për miratim/aprovim të sistemit të cilësisë
  • Manuali i cilësisë

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aplikacion për miratim/aprovim të sistemit të cilësisë (Origjinal, Kopje)
  • Manuali i Cilësisë (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa300 Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion