REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimi i kontratës për leasing (qira marrje)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është përshkrimi i procesit, si dhe kontrolli i dokumenteve të kërkuara. Kontrollimi i dokumenteve është i nevojshëm për të siguruar saktësinë e punës.

Përshkrimi: Miratimi i marrëveshjeve të tilla është parakusht për të lejuar regjistrimin e një aeroplani në një AOC ekzistuese.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Sipas kontratës së aprovuar

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Aplikacion për aprovim të marrjes/japjes së aeroplanëve/helikopterëve me qira (iniciale apo renovim)
 • Lloji i qira marrjes/japjes
 • Informatat e aplikantit (Emri (personal apo i bizensit), adresa, telefoni/faxi, e-maili)
 • Lloji i mjetit ajror
 • Kohëzgjatja e qira marrjes/japjes
 • Emri i pronarit, adresa dhe kombësia
 • Lloji i operimeve
 • Rajoni i operimeve
 • Apendiksi (kopja e marrëveshjes për qira marrje/japje, certifikata e vlefshmërisë ajrore, licenca e operimeve, AOC, Sigurimi i palëve të treta, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacion për aprovim të marrjes/japjes së aeroplave/helikopterve me qira (Origjinal, Kopje)
 • Marrëveshjes për qira marrje/ japje (Origjinal, Kopje)
 • Certifikata e vlefshmërisë ajrore (Origjinal, Kopje)
 • Licenca e operimeve (Origjinal, Kopje)
 • AOC (nëse ka) (Origjinal, Kopje)
 • Sigurimi i palëve të treta (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaTransport ajror Komercial 700 Privat 350 Transporti i pergjithshem Komercial 300 Privat 150 Transporti Special Komercial 100 Privat 50 Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion