REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje ugovora o davanju u zakup (iznajmljivanju)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše proces kao i da proveri potrebne dokumente. Verifikacija dokumenta je potrebna kako bi se osigurala tacnost posla.

Përshkrimi: Usvajanje takvih sporazuma je preduslov za dozvolu registracije aviona postojecem AOC-u.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: U skladu sa odobrenim ugovorom

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijava za izdavanje dozvole za unajmljivanje/iznajmljivanje aviona/helikoptera (početna ili obnova)
 • Tip izdavanja
 • Podaci o podnosiocu prijave (ime - licno ili naziv preduzeća, adresa, telefon/faks, elektronska pošta)
 • Tip letelice
 • Trajanje najama
 • Ime vlasnika, adresa i državljanstvo
 • Tipovi operacija
 • Region rada
 • Aneks (kopija ugovora o davanju u najam, sertifikat o sposobnosti letenja, dozvola za rad, AOC, osiguranje protiv trećih strana itd.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za odobrenje iznajmljivanje/unajmljivanje letelice/helikoptera (Originalna, Overena kopija)
 • Sporazum o zakupu (Originalna, Overena kopija)
 • Sertifikat osposobljenosti za let (Originalna, Overena kopija)
 • Dozvola za operacije (Originalna, Overena kopija)
 • AOC (ako postoji) (Originalna, Overena kopija)
 • Osiguranje trećih strana (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataVazdušni saobracaj Komercijalni 700 Privatni 350 Opšti prevoz Komercijalni 300 Privatni 150 Poseban prevoz Komercijalni 100 Privatni 50 Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion