REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje programa obuke za osoblje u avionu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za odobravanje programa obuke. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu. Ovaj postupak bi trebalo da postoji zbog bezbednosnih razloga u civilnom vazduhoplovstvu.

Përshkrimi: Ova procedura pojednostavljuje postupak procene dokumentacije gde operater (AOC) podnosi prijavu za odobrenje kurseva u oblasti pocetne obuke ponavljanja, upoznavanja, razlika, opasnih materija itd. za kabinsko i osoblje koje upravlja letelicom. Prijava se može preuzeti na stranici CAA (www.caa-ks.org), zajedno sa listom dokumenata koji moraju biti ispunjeni za prijavu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina ukoliko se sertifikat ne održava

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Prijava za odobrenje obuke
 • Program obuke
 • Priručnik za obuku (OM D)
 • Ažurirana revizija priručnika za rad (OM D)
 • Najmanje dve kopije uzoraka testova za svaki nastavni predmet
 • Priručnik za kontrolu kvaliteta
 • Tip letelice
 • Dokumentacija o položenom teorijskom delu
 • Dokumentacija o položenom praktičnom delu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za odobrenje obuke (Originalna, Overena kopija)
 • Lični podaci (Originalna, Overena kopija)
 • Tip obuke (Originalna, Overena kopija)
 • Tip letelice (Originalna, Overena kopija)
 • Dokumentacija o položenom teorijskom delu (Originalna, Overena kopija)
 • Dokumentacija o položenom prakticnom delu (Originalna, Overena kopija)
 • Nova revizija priručnika za rad (OM D) (Originalna, Overena kopija)
 • Najmanje dve kopije testova za pilote za svaki nastavni predmet (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata70,00 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion