REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za puštanje u slobodan promet

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je regulisanje slobodnog prometa robe koja je izuzeta od carinskih dažbina i sprovodenje liste robe za koju ne postoje carinske dažbinske takse.

Përshkrimi: Zahtev se podnosi administrativnoj kancelariji za formalno priznanje. Prima je Odeljenje za postupke sa ekonomskim efektom. Nakon popunjavanja i podnošenja neophodne dokumentacije, pregledace se u zakonskom roku, a onda ovlašcenje potpisuje generalni direktor Carina Kosova

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Strana koja izjavljuje - ime i prezime (osobe koja daje deklaraciju o robi koja se stavlja u slobodan promet)
 • Operater - ime, prezime i adresa (operater je lice koje stavlja proizvod u promet)
 • Priroda krajnje namene (ovde uneti opis namene proizvoda, navesti mesto/a gde ce se obavljati takve aktivnosti)
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, kolicina, vrednost)
 • Lokacija i tip podataka (svi neophodni podaci i tehnički detalji koji omogućavaju Carini da nadzire i kontrolište procedure krajnje namene)
 • Garancija (ako generalni direktor smatra da je neophodno da se osigura da se obaveza plati u vremenski zadatom roku, molimo navedite kako se daje garancija (bankarska garancija ili depozit u EUR)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se ocekuje uspostavljanje saradnje (dobavljaci i klijenti) na Kosovu (Overena kopija)
 • Podaci koji se tiču preduzeća. Podaci predstavljaju pozadinu rada kompanije/nevladine organziacije i ekonomski razlog za sprovođenje postupka (Overena kopija)
 • Lista postojećih ili kompanija sa kojima se očekuje uspostavljanje saradnje (dobavljači i klijenti) van Kosova (Overena kopija)
 • Roba koja ce biti stavljena u postupak carinskog skladištenja (tarifna šifra, opis, količina, vrednost) (Overena kopija)
 • Dokaz koji pokazuje da su ispunjeni zahtevi PUK (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Bankarska garancija vrednosti i pasiva materijala za koje se namerava da budu deo ovog postupka. Primenjuje se na carinsko sladište. (Overena kopija)
 • Kopija plana i lista nosioca za koju uverenje izdaje opštinski katastarski ured. (NEMA)
 • Detaljni nacrt lokacije gde se roba stavlja u postupak (Overena kopija)
 • Memorandum gde se navodi ekonomski rezon za postupak za koji se prijavljujete (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion