REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata za upravljanje osobljem. Pregledanje dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu.

Përshkrimi: Procedura obuhvata aktivnosti koje se ticu ispunjavanja kriterijuma uprave za dobijanje dozvole za letenje. Kako bi se prijavio za odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu, operater može naci formulare na internet stranici CAA (www.caa-ks.org), kao i listu dokumentacije koja mora biti podneta kao deo prijave. Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog roka

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podnosilac prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formular (Originalna, Overena kopija)
  • CV - radna biografija (Originalna, Overena kopija)
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije (Originalna, Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion