REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ispunjavanje kriterijuma/odobrenje odgovornog upravnika koji poseduje serifikat letenja.

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da opiše proces i proveru neophodnih dokumenata. Još jedan cilj je procena kandidata putem testova (na nacin na koji je propisan). Pregledanje i procena dokumenata je neophodno kako bi se osigurala tacnost u radu i standardizacija postupka.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i pravnim aktima Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Prijavni formular i dokumentaciju pregleda inspektor Odeljenja za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se pocetno odobrenje/ovlašcenje za prirucnike u radu i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: nema vremenskog roka

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podnosilac prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formular (Originalna, Overena kopija)
  • CV - radna biografija (Originalna, Overena kopija)
  • Dokumenti, sertifikati itd. kako bi se dokazale akademske kvalifikacije (Originalna, Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataUkljuceno je u prijavu za operatere komercijalne avijacije (OKA) Plata sa gotovinom 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion