REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovim i listës minimale të pajisjeve (MEL-Minimum Equipment List)

Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është aprovimi i organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra, JAR-MMEL-MEL-Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists, JAR-26- Additional Airworthiness Requirement for Operations.

Përshkrimi: Kjo procedurë mirret me udhëzimin e procesit të aprovimit të MEL'it. Një operator do të krijoj, për çdo aeroplan, një listë minimale të pajisjeve (MEL) të aprovuar nga autoriteti e cila nuk mund të jetë me pak e kufizuar së Master Lista Minimale e Paisjeve (MMEL-Master Minimum Equipment List). Një operatori nuk do të operojë një mjet ajror përveç në përputhje me MEL përveç kur i lejohet nga autoriteti (Çdo leje e tillë nuk do të lejojnë në asnjë rrethanë operacionet (fluturimet) jashtë kufizimeve të MMEL (Master/Kryesore) Lista Minimale e Pajisjeve)) Lista Minimale e Pajisjeve - MEL e miratuar është e detyruar për përdorimin nga ekuipazhi i fluturimit.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Aplikacion për aprovim te Listës Minimale të Pajisjeve
 • Lloji i aplikacionit (lëshimi fillestar, ri-lëshim apo revision)
 • Detajet e operatorit të mjetit ajror
 • Detajet e Listës Minimale te Pajisjeve
 • Apendiksi (Lista Minimale e Pajisjeve, Deklarata e përmubushjes së detyrimeve ligjore, Master Lista Minimale e Pajisjeve, taxa administrative, Deklarata e përmbushjes së detyrimeve me EU OPS 1/JAR OPS 3 pjesa K & L aeroplan/helikopter
 • Manuali i operimeve të mjetit ajror
 • Manuali i procedurave të mirëmbajtjes

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacion për aprovim të Listës Minimale të Pajisjeve (Minimum Equipment List – MEL) (Origjinal, Kopje)
 • Lista Minimale e Pajisjeve (Origjinal, Kopje)
 • Deklarata e përmbushjes së detyrimeve ligjore (Origjinal, Kopje)
 • Master Lista Minimale e Pajisjeve (Origjinal, Kopje)
 • Taxa administrative (Origjinal, Kopje)
 • Deklarata e përmbushjes së detyrimeve me EU OPS 1/JAR OPS 3 pjesa K & L aeroplan/helikopter (Origjinal, Kopje)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Pagesa300Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion