REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje sportskih federacija, koje su osnovane / ili su nevladine organizacije (NVO)

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se sportske federacije osnivaju i organizuju slobodnom voljom putem postupka registrovanja kod nadležnih vlasti (odsek za NVO); nezavisne su u sprovodjenju svojih sportskih aktivnosti na državnom i medjunarodnom nivou.

Përshkrimi: Prijave se moraju podneti Odseku za sport. Prijave ce pregledati nadležni službenici u roku od 15 dana. Ministar kulture, omladine i sporta nakon pregleda celokupne dokumentacije, a na osnovu priloženih podataka, donosi odluku o izdavanju dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Licenca za sportske federacije traje 4 godine - u skladu sa olimpijskim ciklusom.

Organi i ankimimit: Ministar Kulture, Omladine i Sporta

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Puni naziv i skraćenica udruženja/sportske federacije
 • Oznaka (logo)
 • Uverenje o registraciji NVO
 • Adresa sportske organizacije
 • Svrha osnivanja sportske organizacije
 • Osnivači sportske organizacije, uključujući relevantne podatke o sportskim klubovima
 • Kopija zapisnika sa sastanka osnivačke skupštine udruženja/sportske federacije
 • Ime ovlašćenog lica za udruženje/sportsku federaciju koje bira Opšta skupština
 • Statut udruženja/sportske federacije
 • Interni propisi o načinu rada Upravnog odbora; nadzornog odbora itd.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava za izdavanje dozvole za sportske federacije (Originalna)
 • Statut sportskog udruženja (Originalna)
 • Statut i poslovnik sportskog udruženja (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBes platnoBankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion