REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za kolektivna udruženja za upravljanje autorskim pravima i povezanim pravima

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Qëllimi: Svrha ove procedure je kolektivno upravljanje i zaštita autorskih prava. Kroz ova udruženja vrši se prikupljanje i distribucija naknade nosioca prava.

Përshkrimi: Prijava se podnosi Kancelariji za zaštitu autorskih prava i slicnih prava pri MKOS. Pregled ovog zahteva vrše zvanicnici i, ukoliko su ispunjeni svi uslovi koji su navedeni u Pravilniku za izdavanje ili oduzimanje dozvole za udruženja za kolektivno upravljanje pravima, u roku od 3 meseca od dana podnošenja zahteva, Kancelarija za zaštitu autorskih prava i slicnih prava je u obavezi da donese konacnu odluku

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Bez roka

Organi i ankimimit: Ministartsvo Kulture, Omladine i Sporta

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Puni naziv i skraćenica udruženja
 • Oznaka (logo)
 • Dokaz o posedovanju poslovnog prostora
 • Potpuni podaci o zastupniku udruženja
 • NVO uverenje
 • Lista članova udruženja
 • Kopija zapisnika sa sastanka osnivacke skupštine udruženja
 • Poslovni plan udruženja
 • Odobreni statut udruženja u skladu sa Članom 166 Zakona br. 04/L-065
 • Propis o distribuciji prihoda
 • Drugi propisi udruženja, ukoliko ih ima

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Zahtev za izdavanje dozvole udruženju (Originalna)
 • Status udruženja koji je usvojen u skladu sa Članom 166 Zakona br. 04/L-065 (Originalna)
 • Zapisnik sa osnivačke skupštine (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju poslovnog prostora (Overena kopija)
 • Dokument koji potvrduje da se sedište nalazi u Republici Kosovo. (Overena kopija)
 • Dokument koji dokazuje da je angažovano lice sa diplomom pravnog fakulteta (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBes platno

Formulari nuk është në dispozicion