REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Pëlqim për ndërhyrjet/projektet e konservimit/restaurimit në ndërtesat e trashëgimisë kulturore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i marrjes së pëlqimit për ndërhyrje konservuese dhe restauruese në ndërtesat/monumente të trashëgimisë kulturore dhe hapësirave për rreth.

Përshkrimi: Kjo procedurë iniciohet nga palët me kërkesë për marrje të pëlqimit për ndërhyrje konservuese-restauruese apo edhe miratim të projekteve të konservimit-restaurimit. Kërkesa parashtrohet nga komunat, organizatat vendore dhe ndërkombëtare, personat fizik si dhe institucionet vartëse të trashëgimisë kulturore. Kërkesa apo projekti shqyrtohet nga Komisioni i formuar me vendim të Ministrit. I njëjti komision i rekomandon drejtorit te IKMM-se për miratim apo refuzim.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Nuk ka formular, dorëzohet kërkesa dhe projekti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesë për ndërhyrje konservuese-restauruese (Origjinal)
  • Projekt i konservimit-restaurimit (Origjinal)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaPa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion