REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për auto-shkollë

Ministria e Infrastrukturës

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është të bëhet aftësimi i kandidatëve nga pjesa teorike dhe praktike për dhënie të provimit për shofer.

Përshkrimi: Kërkesa dhe dokumentacioni dorëzohet në arkivin e Ministrisë, kurse gjatë verifikimit prezentohet origjinali. Zyrtarët përgjegjës nga Ministria bëjnë verifikimin e dokumentacionit, zyrës, klasës mësimore, pajisjeve mësimore, mjeteve me veprim motorik dhe poligonit për të vërtetuar faktet e paraqitura me rastin e aplikimit. Gjatë verifikimit të kushteve personeli i Auto Shkollës duhet të jetë prezent. Për gjendjen e konstatuar përpilohet procesverbal. Auto Shkolla e cila i plotëson kushtet e parapara i lëshohet Licenca. Procedura është e njëjtë edhe për përtëritje të licencës.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 vite

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Ushtruesi i kërkesës
 • Adresa e selisë dhe e njësisë
 • Telefoni, emaili
 • Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës
 • Vula e subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacioni (Origjinal)
 • Fletëpagesën (Origjinal)
 • E-maili zyrtar i aplikantit (Per shikim)
 • Regjistrimi i biznesit dhe numri fiskal (Origjinal)
 • Dëshminë mbi pronësinë apo marrjen me qira të hapësirave punuese (të vërtetuara te noteri) (Kopje e vertetuar)
 • Skicën e dimensioneve dhe fotografitë e hapësirave punuese të klasës, zyrës dhe poligonit (Origjinal, Per shikim)
 • Listën e pajisjeve mësimore (Kopje)
 • Regjistrin e personelit (fotokopjen e letërnjoftimit, patentë shoferit, kontratën, përgatitjen profesionale, licencat për ligjërues profesional dhe shofer instruktor) (Per shikim)
 • Regjistrin e automjeteve (Origjinal)
 • Sistemin e frenimit për kategoritë e larta (Kopje e vertetuar, Per shikim)
 • Poligonin (Per shikim)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PagesaLicenca për kategoritë: "A","B+E","C1+E","C+E","D1+E" apo "D+E" nga 100 € kurse për përtëritje të licencës 50€ Licenca për kategoritë "B" 500€ për përtëritje 100€. Licenca për kategoritë "C1","C", "D1"apo "D" nga 300€, Kurse për përtëritje 100€ Transfer bankar 1000430070003710