REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za auto školu

Ministarstvo za Infrastrukturu

Qëllimi: Svrha ove procedure je obuciti kandidate iz teoretskog i prakticnog dela za polaganje vozackog ispita.

Përshkrimi: Zahtev i dokumentacija moraju biti dostavljeni arhivi Ministarstva u vidu kopija. Originali se donose na uvid u kasnijoj fazi. Zvanicnici Ministarstva vrše proveru dokumentacije, kancelarije, ucionice, nastavnih pomagala, motornih vozila i poligona kako bi proverili navedene cinjenice u momentu prijave. Osoblje auto škole mora biti prisutno u toku provere. Bice sacinjen zapisnik kako bi se opisalo postojece stanje. Auto škole koje zadovoljavaju neophodne uslove ce dobiti dozvolu za rad. Isti postupak se primenjuje za obnavljanje dozvole

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstva za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Uplatnica (Originalna)
 • Zvaničnu adresu elektronske pošte (email) podnosioca prijave (Za pogled)
 • Broj registracije preduzeća i fiskalni broj (Originalna)
 • Dokaz o posedovanju ili uzimanju u zakup poslovnog prostora (overeno kod notara) (Kopija)
 • Nacrti, dimenzije i fotografije poslovnog prostora, kancelarija i poligona (Originalna, Za pogled)
 • Lista nastavne opreme (Overena kopija)
 • Lista zaposlenih (fotokopije ličnih karata, vozačkih dozvola, ugovora, dokaza o stručnoj spremi, dozvola za stručnog predavača i za instruktora vožnje) (Za pogled)
 • Lista vozila (Originalna)
 • Kočioni sistem za više kategorije (Kopija, Za pogled)
 • Poligon (Za pogled)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataLicense for categories: "A","B+E","C1+E","C+E","D1+E" or "D+E" at 100 EUR and for license renewal courses 50 EUR - Category “B” License 500 EUR and renewal 100 EUR. - Category "C1", "C", "D1” or "D" at 300 EUR, And for renewal 100 EUR Bankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion