REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za instruktora vožnje

Ministarstvo za Infrastrukturu

Qëllimi: Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u prakticnom delu.

Përshkrimi: Kandidat koji je stekao obrazovanje u jednoj od ustanova koje imaju dozvolu Ministarstva Obrazovanja Nauke I Tehnologije podnosi zahtev za ispit za instruktora vožnje pri Odeljenju za vozila Ministarstva za Infrastrukturu. Ispit se održava jednom mesecno i podeljen je na teroijski i praktican deo. Kandidat koji uspešno položi oba dela (teorijski i praktican) ispita stice pravo na dobijanje dozvole. Dozvola važi 5 godina. Kandidati koji obnove dozvolu ce samo morati da prodju teoretski deo ispita.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Overena kopija)
 • Lična karta ili pasoš (Overena kopija)
 • Mora imati najmanje 25 godina starosti (Za pogled)
 • Mora imati najmanje srednju stručnu spremu (Originalna)
 • Mora imati dozvolu B kategorije (Originalna, Kopija)
 • Važeće medicinsko uverenje (NEMA)
 • Lice ne sme biti krivično osuđivano na period zatvorske kazne duži od šest meseci, a u skladu sa završnom sudskom presudom (Originalna, Kopija)
 • Dokaz o plaćenoj taksi za polaganje ispita (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EURBankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion