REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za ugradnju i modifikaciju opreme ili sistema

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da osigura da promene na bankomatima nemaju efekta na bezbednost rada: trebalo bi proceniti da li promene na bankomatima mogu da se odraze na bezbednost u znacajnoj meri. Takode, mora se umanjiti svaki rizik na podnošljiv nivo koji se tice promena na bankomatu pre nego što se te promene sprovedu u delo. Ovaj postupak bi trebalo sprovesti zato što omogucava nadzor sveukupnog sistema i sprecava pojavu drugih kljucnih rizika tako što vrši nadzor modifikacija.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Formular i dokumentaciju pregleda direktor Usluga vazdušne navigacije. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregledanja potpune dokumentacije, izdaje se odobrenje za ugradnju i izmenu sistema. Odobrenje potpisuje generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Ovaj postupak se primenjuje na sve sisteme Uprave za vazdušni saobracaj (UVS) i pruža podršku svim uslugama pod upravljackom kontrolom PUVN (Preduzeca za usluge vazdušne navigacije)

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes:

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Deo 1: podaci o organizaciji i odobrenje
  • Deo 2: rezime podataka koji se tiču promene
  • Deo 3: odgovorno lice za promenu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

  • Popunjen formular za obaveštenje o promeni (Originalna)
  • Tehničke specifikacije promena (Originalna)
  • Procena bezbednosti (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata2000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion