REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ajror

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Përshkrimi: Aplikuesi dorëzon formularin dhe dokumentacionin e paraparë me rregulloren Rregullore nr. 2010/1 Mbi rregullat e pëbashkëta për operimin e shërbimeve ajrore dhe Manualin për procedurat e dhënies, suspendimit dhe revokimit të Licencës për Operime. Nëse dokumentacioni është i plotë, aplikantit i lëshohet licenca.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Pa afat

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

 • Emri i subjektit afarist
 • Specifikacioni i shpenzimeve financiare për periudhën e ardhshme

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

 • Deklarata mbi qëllimin e aplikuesit (Kopje)
 • Lista e personelit menaxhues (Kopje)
 • Lista e bordit mbikqyrës (Kopje)
 • Plani i biznesit për tri (3) vitet e para të operimeve (Kopje)
 • Raporti i auditimit financiar për vitin paraprak (Kopje)
 • Projektet financiare për tri (3) vitet e ardhshme (Kopje)
 • Detajet e burimeve financiare të tanishme dhe të ardhëshme (Kopje)
 • Detajet e aksionarëve dhe llojet e aksioneve që i posedojnë (Kopje)
 • Planet e rrjedhës së të hyrave financiare dhe likuiditetit për tri (3) vitet e para të operimeve (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion