REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Aprovimi i Lejeve për Operime Ajrore Ad Hoc

Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Aviacionit Civil

Qëllimi: Qëllimi i kësaj procedure është rregullimin i tregut në ofrimin e shërbimeve ajrore.

Përshkrimi: Për operatorët jashtë Hapësirës së Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA), aplikuesi dorëzon dokumentacionin e paraparë me Rregulloren e MI-së në Departamentin e Aviacionit Civil.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nuk është e përcaktuar

Organi i ankimimit: Ministria e Infrastrukturës

Afati i ankimimit: 15 ditë

Informatat e kërkuara

  • Emri i subjektit afarist

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 ditë

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e operatorit ajror (Kopje)
  • Certifikata e regjistrimit për aeroplan (Kopje)
  • Certifikata e vlefshmërisë ajrore për aeroplan (Kopje)
  • Certifikimi i pajisjeve të navigimit për aeroplan (Kopje)
  • Kërkesat e policës së sigurimit sipas Rregullores nr. 2008/3 mbi Kërkesat e sigurimit për Bartësit ajror dhe Operatorët e Aeroplanëve (Kopje)
Pa pagesë