REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za profesionalnog predavaca u auto školi

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Qëllimi: Svrha ove procedure je provera profesionalnih veština, poznavanja propisa i mogucnost osobe da prenese znanje trecim licima i da obuci kandidate za polaganje vožnje u teorijskom delu.

Përshkrimi: Podonosilac prijave dostavlja prijavu Ministarstvu za infrastrukturu/Odeljenju za vozila - odseku za auto škole. Strucni ispiti za instruktora pri auto školama se sastoje iz usmenog i usmenog ispita. Kandidati koji u potpunosti polože ispit ce dobiti licencu za strucnog instruktora pri auto školama. Strucni ispit se odvija pred komisijom. Clanovi komisije se imenuju odlukom ministra. Postupak za produžetak licence je istovetan, s tim da lice mora pohadati još jedan seminara.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo za Infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime fizičkog lica
  • Adresa
  • Broj telefona
  • Elektronska pošta (email)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava (Overena kopija)
  • Vozačka dozvola B kategorije, najmanje tri godine (Originalna)
  • Visokoškolska diploma iz oblasti saobraćaja u skladu sa bolonjskim sistemom (Originalna, Kopija)
  • Osnovna obuka za stručnog instruktora pri auto školama (Originalna)
  • Lice ne sme biti krivično osuđivano na period zatvorske kazne duži od šest meseci, a u skladu sa završnom sudskom presudom (Originalna)
  • Dokaz o plaćenoj taksi za polaganje ispita (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPrvi put 100 EUR i 50 EUR za produženjeBankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion